Zarządzanie i zarządzanie nieruchomościami sosnowiec w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - innymi słowy to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin innymi słowy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali ewentualnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego opisać cechy charakterystyczne sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej względnie prawnej. Niestety, niezmiernie niedużo osób wie ileś odnośnie do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, nazywany wówczas w szeregu przypadków również administratorem, może być dodatkowo zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a jedynie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i pomóc zarzadzanie nieruchomosciami go w obszarze czynności, które zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę ponad tym, co historia rodo we wspólnocie mieszkaniowej się z budynkiem. Jest to lecz sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli także pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty dodatkowo czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora dodatkowo współpracy z zanim (stanowi swoiste ogniwo pośrednie między ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i zarządca wspólnoty mieszkaniowej obowiązki