VAT branży budowlanej

Zakres powiązań kapitałowych. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, dokumentacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, żeby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych lub nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w obszarze ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania złączone ze stosunkiem pracy - Powiązania personalne – rodzinne - Charakter powiązań krajowych a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego wyznacznik przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia czyli innymi umowami o podobnym charakterze,- pojęcie podmiotów powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne złączone z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające wpływ na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych także rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika - przeróbka artykułów ograniczających wysokość odliczanych odsetki dodatkowo przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie artykułów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne oraz połączonych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetek od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w obszarze kosztów związanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - zmiany w obszarze amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w zakresie rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.