W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja firm" w upadłość konsumencka jakie warunki tym wybór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z obszaru teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych dodatkowo do innych dziedzin i gałęzi prawa i w szerokim zakresie rozumianego egzystowania społecznego. I tak, w szczególności należy podkreślić zwiększający się współpraca artykułów, jakich podstawą nie jest rozbiór prawna, a rozkład ekonomiczna, to znaczy też ekonomiczno-prawna zagadnień towarzyszących procedurom upadłości i restrukturyzacji. W publikacji poruszane są zagadnienia związane z badaniem moralności płatniczej konsumentów, sprawozdawczością finansową dłużników, ekonomicznymi aspektami planu restrukturyzacyjnego i rachunkowości w odniesieniu do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Kolejna zgrupowanie artykułów, odnosi się do analizy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście szeroko rozumianych sankcji. W publikacji przeanalizowane pozostały problemy złączone z odpowiedzialnością cywilną, podatkową i karną za niezłożenie wniosku o promulgacja upadłości w terminie, względnie złożenie go w złej wierze, kwestie odpowiedzialności na gruncie tzw. postępowań zakazowych, zmiany zakresu odpowiedzialności członków zarządu na gruncie artykułów KSH. Wśród artykułów odnoszących się do bieżących problemów prawnych i ekonomicznych wynaleźć można te, jakie analizują kwestie statusu nieruchomości rolnej w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zasad tworzenia propozycji układowych, ubezskutecznienia czynności prawnych, eksmisji dłużnika z lokalu, pre-packu, czyli też skutków otwarcia postępowania sanacyjnego dodatkowo zasad rozliczania umów niewykonanych w całości po ogłoszeniu upadłości. Ostatnią grupę artykułów można potraktować jako zaproszenie do podjęcia szerokiej dyskusji w obszarach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jakie jakim sposobem dotąd nie ówczesny podejmowane lub podejmowane ówczesny rzadko, bądź niewyczerpującą. Wymienić tutaj wypada wyjątkowo zadania spojone z upadłością klubów piłkarskich, upadłością małżonków, zagadnienia złączone ze skutkami upadłości w odniesieniu do prawa pomocy publicznej lub też zagadnienia upadłości i restrukturyzacji grupy kapitałowej. Publikacja, jako pierwsza na rynku wydawniczym, zawiera skrupulatne omówienie całości regulacji skutków niewypłacalności dewelopera. Przewiduje ona trzy zasadnicze drogi rozwiązania problemów wynikających z tej sytuacji: kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego (w układzie względnie w toku postępowania upadłościowego), przejęcie przedsięwzięcia deweloperskiego i jego kontynuację przez nowego inwestora, likwidację nieruchomości połączoną z zaspokojeniem nabywców lokali zgodnie z prawem odrębności. Podstawową zasadą regulacji jest dążenie do ochrony majątkowego interesu nabywców lokali mieszkalnych. Komentowane przepisy zakładają elastyczność od kiedy nowa upadłość konsumencka w wyborze rozwiązania, w jaki sposób także opcja jego późniejszego dopasowania do zmieniającej się sytuacji. Regulują również szereg kwestii szczegółowych, w tym traktowanie w upadłości i restrukturyzacji środków ochrony nabywcy przewidzianych ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (np. rachunku powierniczego) innymi słowy problemy pojawiające się w postępowaniu upadłościowym prowadzonym po nieudanej restrukturyzacji. Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i sędziów uczestniczących w kwestiach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, deweloperów również pracowników instytucji publicznych zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. Zaintryguje także pracowników banków finansujących działalność deweloperów lub udzielających kredytów na zakup mieszkań deweloperskich.