foto

art 50a ustawy o ochronie osób

art. 50a ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wzory dokumentów sprawozdawczych

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Regulacje dotyczące protokołowania

Gmina i Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego,.

Zobacz więcej ...

foto

Artykuł art 35 karty praw podstawowych

Artykuł art. 35 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego.

Zobacz więcej ...