Prawnopodatkowe skutki wadliwości

Prawa własności intelektualnej nierzadko stanowią w największym stopniu wartościowy składnik firmy. Właściwa identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie i wiedza w jaki sposób można je strzec może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i zyskania przewagi rynkowej nad konkurentami. Szkolenie dostarcza też informacji jakże odpowiednio wypowiadać umowy z podmiotami trzecimi (np. pracownikami) lub jakże zabezpieczać tajemnicą przedsiębiorstwa. Audyt praw własności intelektualnej, a później właściwe zarządzanie tymi prawami to nieodzowny żywioł dobrego zarządzania firmą. Identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie: - Identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie. - Prawa własności przemysłowej - selekcja odpowiedniego środka ochrony: patent na wynalazek, zależność użytkowy, zależność przemysłowy. - Ochrona marki. - Prawa autorskie – utwory z obszaru prawa autorskiego. - Know – how. Korzyści z ochrony działań innowacyjnych: - Prawa własności przemysłowej – który obszar monopolu (patent, prawo do wzoru użytkowego, prawo do wzoru przemysłowego, prawo do znaku towarowego. - Ograniczenia prawa własności przemysłowej. - Jak w praktyce dochodzić ochrony swoich praw. Kto jest uprawniony do wyników działań innowacyjnych? - Wynalazki pracownicze i specyfika prac naukowych. - Wielość podmiotów uprawnionych (współautor, współtwórca wynalazku, wzoru itd.). - Umowy pomiędzy podmiotami a regulacje prawne. - Checklista – o czym przedsiębiorca musi pamiętać, żeby zabezpieczyć swoje prawa. Praktyczne aspekty ochrony: - Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe – jakże wybrać procedurę ochrony; jakie czynności trzeba podjąć przed zgłoszeniem; ogół zagadnień badań patentowych; jakże wybrać obszar ochrony (istota zastrzeżeń patentowych); skutki ochrony; koszty złączone z ochroną. - Prawa ochronne na znaki towarowe – jak typ znaku wybrać; jak określić towary i usługi. profil ochrony znaku; wybór procedury; skutki ochrony znaku; koszty związane z ochroną. - Ochrona prawnoautorska - skutki ochrony prawnoautorskiej; problemy dowodowe powiązane z ochroną prawnoautorską. - Jak zabezpieczony jest know-how – regulacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; umowy wśród stronami; umowy o zachowanie poufności. - Tajemnica przedsiębiorstwa – innymi słowy zmiany w dotychczasowych przepisach odpowiedniej chronią przedsiębiorców?